ไม่ว่าจะยุคไหน การตลาดโดนใจ ไปได้กับทุก Gen

Last Updated: 02 Aug, 2018 By Mr.Privage

ธุรกิจต้องปรับเพื่อรองรับและเข้าถึง สำหรับการตลาดในยุคใหม่ ความเข้าใจในตัวกลุ่มเป้าหมายถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะทำให้ธุรกิจสินค้าและบริการสามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนได้ตรงจุด ซึ่งลูกค้าในแต่ละช่วงอายุ ต่างก็มีทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป การตลาดที่มีความเข้าใจว่าลูกค้าในช่วงอายุใด วัยใด มีความต้องการเป็นแบบไหนก็จะสามารถผลิตสินค้าหรือบริการหรือทำการสื่อสารได้อย่างเข้าถึงมากขึ้น ซึ่งนั่นก็จะทำให้แบรนด์ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นด้วย โดยการแบ่งลูกค้าออกเป็นแต่ละ Generation เพื่อทำความเข้าใจสามารถแบ่งออกคร่าวๆ ดังนี้

Generation B หรือ Baby Boomers

คือคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489-2507 เป็นคนที่เกิดยุคที่ประเทศชาติต้องการกำลังมาพัฒนาประเทศภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 คนกลุ่มนี้จะทุ่มเทชีวิตให้กับการทำงาน ประหยัดอดออม มีความระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่าย และมักจะถูกมองว่าเป็นพวก “อนุรักษนิยม” คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุดในปัจจุบัน

Generation X

คือคนที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ. 2508-2522 คนกลุ่มนี้โตมาพร้อมวีดีโอเกม,คอมพิวเตอร์,เพลงฮิปฮอปและอยู่ในช่วงกำลังจะหมดยุคของทีวีจอขาวดำ คนกลุ่มนี้ไม่ชอบอะไรที่เป็นทางการ ให้ความสำคัญกับเรื่องงานและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวพอ ๆ กัน ชอบพึ่งตัวเองเป็นหลัก เป็นตัวของตัวเอง เปิดกว้างทางความคิด และไม่ได้เคร่งครัดในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีมากนัก สามารถปรับตัวได้กับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

Generation Y

หรือคนยุค Millennials คือคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523-2540 คนกลุ่มนี้เกิดในยุคที่เศรษฐกิจกำลังพัฒนา ถูกเลี้ยงดูมาแบบตามใจ มีการศึกษาดี มีความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ชอบการอยู่ในกรอบ ช่างคิดช่างถาม ไม่สนใจต่อคำวิจารณ์ และเพราะคนกลุ่มนี้เติบโตมากับเทคโนโลยี งานที่คนกลุ่มนี้ถนัดจึงเป็นงานด้านไอที งานด้านการสื่อสาร งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ คนกลุ่มนี้จะชอบทำงานเป็นทีม ชอบการระดมความคิดเห็น มีความสมดุลในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

Generation Z

เป็นคนที่เกิดหลังปี พ.ศ. 2540 คนกลุ่มนี้จะเกิดมาท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้เร็ว

Generation C

เป็นกลุ่มคนที่แบ่งออกตามการใช้โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต และโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยความแตกต่างกันของคนในแต่ละ Generation การตลาดในอนาคตจึงมีแนวโน้มที่จะตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเข้าถึงมากขึ้นและการเข้าใจคนในแต่ละยุคที่มีความแตกต่างกันก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำการตลาดในยุคใหม่

ดังนั้นจะเห็นได้ชัดมากๆ ว่า จะมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลามีการอัพเดทข้อมูล สนใจข่าวสารที่ได้รับรู้มาในโลกไซเบอร์มากขึ้น พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต และโซเชียลเน็ตเวิร์กยิ่งมากขึ้นตามลำดับ ถ้าเราลองเหลียวมองไปรอบ ๆ ตัว เราก็จะได้พบกับคนรุ่นต่าง ๆ ก็ยังคงเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย เพราะฉะนั้นการนำเทคโนโลยีที่สามารถใช้งานบนมือถือ อย่างแอปพลิเคชันบัตรสมาชิกมาใช้กับธุรกิจ นักการตลาด นักธุรกิจ ผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ ควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นทีเดียว เพราะจะช่วยทำให้คุณได้เรียนรู้และเข้าใจบุคคลในวัยต่าง ๆ ได้ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ได้มากขึ้น เร็วขึ้น พร้อมทั้งยังสามารถรักษาฐานลูกค้า จัดกลุ่มความต้องการของลูกค้าแต่ละวัยได้อย่างง่ายดายไม่ให้ธุรกิจคุณเสียโอกาสและสามารถต่อยอดธุรกิจได้ทุกช่วงวัย